Dlaczego gastroprofit.pl?

wygodne płatności


szybka wysyłka

  • Regulamin

DEFINICJE

Sprzedawca - GASTROPROFIT Bartłomiej Trenda z siedzibą przy ul. Wincentego Danka 8/LU14, 31-229 Kraków, wpisany do CEIDG (organ rejestrowy - Minister Gospodarki), NIP: 6772247258, REGON: 120620824, telefon: 12 307 06 04, email: sklep@gastroprofit.pl.

Sklep internetowy - sklep internetowy GASTROPROFIT.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.gastroprofit.pl.

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).

Klient każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego).

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

§1

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień w ramach prowadzonej sprzedaży wysyłkowej towarów przez sieć Internet określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin).

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym były szczegółowe i możliwie najlepiej charakteryzowały dany przedmiot. W przypadku towarów tworzonych na indywidualne zamówienie (w szczególności mebli ze stali nierdzewnej), zdjęcia mają charakter wzoru i mogą przedstawiać towary lub produkty o innych wymiarach. W razie wątpliwości Klient jest proszony każdorazowo o kontakt z Działem Handlowym Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca w przypadku Klientów niebędących Konsumentami zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian wprowadzanych przez producentów w katalogach sprzedażowych w szczególności związanych ze specyfikacją oraz wyglądem towaru, a także aktualizacją przez producenta zdjęć towarów i parametrów.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w zaproszeniu do zawarcia umowy, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu, zdrowiu i osobie w przypadku gdy Klient użytkuje towar niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta lub dystrybutora. Powyższe ma także zastosowanie w przypadku dokonania przez Klienta wadliwego montażu zakupionego towaru. 

6. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt:

a. pod adresem: ul. Wincentego Danka 8/LU14, 31-229 Kraków;

b. pod numerem telefonu: 12 307 06 04;

c. pod adresem e-mail: sklep@gastroprofit.pl;

Dodatkowo Sprzedawca może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego, pozwalającego na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.

7. W Sklepie internetowym istnieje możliwość wystawienia opinii. Sprzedawca nie posiada narzędzi, procesów i procedur weryfikujących czy opinie pochodziły od Klientów, którzy rzeczywiście używali towarów lub je kupili.

§2

FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny towaru podane w Sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

b. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego;

c. płatność ratalna, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

3. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

4. Operatorem szybkich płatności i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

1. Klient przed złożeniem zamówienia każdorazowo zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.gastroprofit.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami i parametrami dotyczącymi wybranego towaru przed złożeniem zamówienia. Powyższe ma zastosowanie także przypadku zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia w formie telefonicznej przez Klienta niebędącego Konsumentem. Złożenie zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 5, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta niebędącego Konsumentem.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia składane przez Klientów są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku uzyskania zgody Sprzedawcy, możliwa jest realizacja zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach uzgodnionych ze Sprzedawcą.

5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia: a. telefonicznie, b. poprzez koszyk zamówień Sklepu internetowego, c. drogą e-mailową, d. przez formularz kontaktowy. Zamówienia, o których mowa w lit. b-d powyżej, mogą być składane pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0;

b. włączona obsługa Java Script, włączona obsługa plików Cookies;

c. aktywny adres e-mail.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

7. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, której przedmiotem są towary dostępne w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uznana jest za zawartą  w przypadku potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.  

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on potwierdzenie wysłane drogą e-mailową  lub  poprzez sms. Klient jest każdorazowo informowany o zmianie statusu złożonego zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail lub nr telefonu.

9. Warunkiem realizacji zamówienia w przedmiocie mebli ze stali nierdzewnej i towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie jest wpłacenie przez Klienta 20% zaliczki liczonej od ceny zamówionego towaru w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego lub przesyłki za pobraniem i dokonaniu płatności przy odbiorze towaru.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji, Klient jest o tym fakcie informowany. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania zamówienia oraz czas dostarczenia przez firmę kurierską lub przewozową. Sprzedawca zastrzega, że wskazany na karcie produktu czas jest czasem przewidywanym, nie zaś deklarowanym.

11. Klient bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sklepem internetowym nie może domagać się realizacji usług dodatkowych związanych z doręczeniem przesyłki, takich jak telefoniczne awizowanie dostawy, wniesienie towarów o wadze przekraczającej 31,5 kg, dostawy w określonym przedziale godzinowym. W przypadku potwierdzenia przez Sklep internetowy dostępności powyższych usług oraz opłacenia ich przez Klienta, zostaną one uwzględnione podczas realizacji zamówienia.

12. Konsument proszony jest podczas odbioru o sprawdzenie stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Konsument proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisanie go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument niezwłocznie informuje Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie.

13. Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany do zbadania stanu przesyłki i zamówionego  towaru w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej. Jeśli przesyłka lub zamówiony towar nosi  ślady uszkodzenia, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do  spisania w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej protokółu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany poinformować Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia szkody i spisania protokołu określającego stan przesyłki oraz towaru, a także do przesłania skanu lub zdjęcia protokołu, o którym mowa powyżej, na adres e-mail: sklep@gastroprofit.pl. W sytuacji gdy Klient niebędący Konsumentem odbierze przesyłkę i nie sprawdzi stanu zamówionego towaru, o czym mowa powyżej, wówczas na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzi ryzyko związane z ewentualnymi uszkodzeniami, które nie zostały stwierdzone w momencie dokonywania odbioru w obecności kuriera oraz wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem.

14. W przypadku, gdy uszkodzenie zamówionego towaru lub przesyłki nie zostało wykryte niezwłocznie w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej, Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki do spisania protokołu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W sytuacji gdy spisanie protokołu szkody z pracownikiem firmy kurierskiej lub przewozowej nie jest możliwe podczas odbioru, należy niezwłocznie zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki kurierowi (np. sms) lub firmie kurierskiej (e-mail) oraz zgłosić szkodę poprzez formularz dostępny na stronie przewoźnika. Klient niebędący Konsumentem zgłasza udokumentowaną szkodę właściwej firmie kurierskiej lub przewozowej. Klient niebędący Konsumentem dochodzi wszelkich  roszczeń od firmy przewozowej lub kurierskiej, w przypadku gdy nie zbadał stanu przesyłki i zamówionego towaru w chwili dostarczenia go przez kuriera lub firmę przewozową.

§4

PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera (gwaranta), adres gwaranta jest wskazany w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do towaru). Podstawą do wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji jest numer dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) wystawionego przez Sprzedawcę. Towary oferowane w ramach prowadzonej przez Sklep internetowy sprzedaży wysyłkowej są objęte 12-miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej. Warunkiem udzielenia gwarancji na zmywarki, piece konwekcyjno-parowe, urządzenia gazowe i elektryczne zasilane z gniazdka 400V jest ich podłączenie przez autoryzowany serwis. Lista autoryzowanych serwisantów dostępna jest na życzenie u Sprzedawcy.

2. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, w szczególności takie jak uszczelki, żarówki oraz wszelkie inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu, w tym także części zamienne elektryczne i gazowe, a także sprzedawane w Sklepie internetowym oddzielnie części zamienne gazowe i elektryczne oraz podzespoły do towarów. Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku normalnego zużycia towaru oraz używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta lub importera.

3. Sprzedawca w terminie 30 dni, od daty otrzymania reklamacji z tytułu gwarancji złożonej przez Klienta w prawidłowej postaci, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

4. W ramach gwarancji, o której mowa powyżej, w zależności od towaru gwarant zapewnia naprawę we własnym serwisie lub części zamienne do reklamowanych towarów. W takiej sytuacji Klient ponosi koszt i ryzyko odesłania wadliwych części do wskazanego przez Sprzedawcę serwisu w terminie do 7 dni od otrzymania części zamiennych. W przypadku nieodesłania wadliwych części we wskazanym terminie, Sprzedawca obciąży Klienta kosztami części zamiennych oraz transportu.

5. W związku z pkt. 4 Klient korzystający z gwarancji, może zwrócić się do Sprzedawcy o wskazanie autoryzowanego serwisu uprawnionego do wymiany wadliwych części, przy czym Klient ponosi koszty dojazdu serwisanta i świadczonej usługi serwisowej.

6. Uprawnienia do korzystania z gwarancji, o której mowa w pkt. 1-5 przysługują wyłącznie Klientowi niebędącemu Konsumentem i dokonującemu zakupu towaru bezpośrednio związanego z profesjonalnie wykonywaną działalnością. Od chwili zgłoszenia reklamacji, Klient o którym mowa powyżej, nie może używać towaru bez zgody Sprzedawcy pod rygorem utraty w sposób natychmiastowy i nieodwołalny uprawnień z tytułu ochrony gwarancyjnej. Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu braku zgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta).

7. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru zgodnego z umową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Sprzedawca, w przypadku Konsumenta i Klienta, o którym mowa w pkt. 9 poniżej, ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

8. Reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową Klient będący Konsumentem oraz Klient wskazany w pkt. 9 poniżej, może złożyć za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://gastroprofit.pl/upload/gastroprofit/Do-pobrania/Formularz-reklamacyjny/Formularz_reklamacyjny.doc lub w formie elektronicznej na adres sklep@gastroprofit.pl lub w formie pisemnej na adres: GASTROPROFIT, ul. Wincentego Danka 8/LU14, 31-229 Kraków. Do zgłoszenia reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową powinien zostać dołączony dowód zakupu.

9. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zawierających ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG, w zakresie braku zgodności towaru z umową stosuje się przepisy zawarte w rozdziale 5a i 5b. Ustawy o prawach konsumenta. Zasady składania reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową w tym przypadku wskazane są w pkt. 8 powyżej oraz w pkt. 11-15.

10. W przypadku umów zawieranych z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem i niebędącym Klientem, o którym mowa w pkt. 9, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Klient, o którym mowa powyżej, ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa i jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji  wyłącznie za pomocą formularza: https://gastroprofit.pl/upload/gastroprofit/Do-pobrania/Formularz-reklamacyjny/Formularz_reklamacyjny.doc lub w formie elektronicznej na adres sklep@gastroprofit.pl .

11. Na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru ora