Dlaczego gastroprofit.pl?

wygodne płatności


szybka wysyłka

WhatsApp
  • Regulamin

DEFINICJE
Sprzedawca - GASTROPROFIT Bartłomiej Trenda z siedzibą przy ul. Wincentego Danka 8/LU14, 31-229 Kraków, wpisany do CEIDG (organ rejestrowy - Minister Gospodarki), NIP: 6772247258, REGON: 120620824, telefon: 12 307 06 04, email: sklep@gastroprofit.pl.

Sklep internetowy - sklep internetowy GASTROPROFIT.PL, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.gastroprofit.pl.

Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 ze zm.).

Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonujący ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego).

Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).

§1
POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Szczegółowe zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz składania zamówień w ramach prowadzonej sprzedaży wysyłkowej towarów przez sieć Internet określa niniejszy regulamin (dalej: Regulamin).

2. Sprzedawca dokłada wszelkich starań by opisy towarów dostępnych w Sklepie internetowym były szczegółowe i możliwie najlepiej charakteryzowały dany przedmiot. W przypadku towarów tworzonych na indywidualne zamówienie (w szczególności mebli ze stali nierdzewnej), zdjęcia mają charakter wzoru i mogą przedstawiać towary lub produkty o innych wymiarach. W razie wątpliwości Klient jest proszony każdorazowo o kontakt z Działem Handlowym Sklepu internetowego.

3. Sprzedawca w przypadku Klientów niebędących Konsumentami zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmian wprowadzanych przez producentów w katalogach sprzedażowych w szczególności związanych ze specyfikacją oraz wyglądem towaru, a także aktualizacją przez producenta zdjęć towarów i parametrów.

4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów występujących w zaproszeniu do zawarcia umowy, wprowadzania nowych towarów oraz modyfikacji istniejących, a także przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wyrządzone na mieniu, zdrowiu i osobie w przypadku gdy Klient użytkuje towar niezgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta lub dystrybutora. Powyższe ma także zastosowanie w przypadku dokonania przez Klienta wadliwego montażu zakupionego towaru. 

6. Sprzedawca umożliwia Klientowi kontakt:

a. pod adresem: ul. Wincentego Danka 8/LU14, 31-229 Kraków;

b. pod numerem telefonu: 12 307 06 04;

c. pod adresem e-mail: sklep@gastroprofit.pl;

Dodatkowo Sprzedawca może umożliwić Klientowi komunikację za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu internetowego, pozwalającego na zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji na trwałym nośniku.

7. W Sklepie internetowym istnieje możliwość wystawienia opinii. Sprzedawca nie posiada narzędzi, procesów i procedur weryfikujących czy opinie pochodziły od Klientów, którzy rzeczywiście używali towarów lub je kupili.

§2
FORMY PŁATNOŚCI

1. Ceny towaru podane w Sklepie internetowym są wyrażone w PLN oraz są cenami brutto.

2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a. płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia;

b. przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep internetowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu internetowego;

c. płatność ratalna, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

3. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep internetowy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia.

4. Operatorem szybkich płatności i kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§3
WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIE UMOWY I JEJ REALIZACJA

1. Klient przed złożeniem zamówienia każdorazowo zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia w nim zawarte. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego pod adresem www.gastroprofit.pl, powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

2. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz informacjami i parametrami dotyczącymi wybranego towaru przed złożeniem zamówienia. Powyższe ma zastosowanie także przypadku zawarcia umowy sprzedaży poprzez złożenie zamówienia w formie telefonicznej przez Klienta niebędącego Konsumentem. Złożenie zamówienia w formie, o której mowa w pkt. 5, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Klienta niebędącego Konsumentem.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane poprzez stronę Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

4. Zamówienia składane przez Klientów są realizowane wyłącznie na terytorium Polski. W przypadku uzyskania zgody Sprzedawcy, możliwa jest realizacja zamówienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na warunkach uzgodnionych ze Sprzedawcą.

5. Klient ma możliwość złożenia zamówienia: a. telefonicznie, b. poprzez koszyk zamówień Sklepu internetowego, c. drogą e-mailową, d. przez formularz kontaktowy. Zamówienia, o których mowa w lit. b-d powyżej, mogą być składane pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0;

b. włączona obsługa Java Script, włączona obsługa plików Cookies;

c. aktywny adres e-mail.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

7. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu internetowego zamówienie, składa ofertę zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, której przedmiotem są towary dostępne w Sklepie internetowym. Złożenie zamówienia przez Klienta nie jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem uznana jest za zawartą  w przypadku potwierdzenia przyjęcia oferty przez Sprzedawcę.  

8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on potwierdzenie wysłane drogą e-mailową  lub  poprzez sms. Klient jest każdorazowo informowany o zmianie statusu złożonego zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail lub nr telefonu.

9. Warunkiem realizacji zamówienia w przedmiocie mebli ze stali nierdzewnej i towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie jest wpłacenie przez Klienta 20% zaliczki liczonej od ceny zamówionego towaru w przypadku wyboru opcji odbioru osobistego lub przesyłki za pobraniem i dokonaniu płatności przy odbiorze towaru.

10. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych. W przypadku dłuższego terminu realizacji, Klient jest o tym fakcie informowany. Na termin realizacji zamówienia składa się: czas skompletowania zamówienia oraz czas dostarczenia przez firmę kurierską lub przewozową. Sprzedawca zastrzega, że wskazany na karcie produktu czas jest czasem przewidywanym, nie zaś deklarowanym.

11. Klient bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sklepem internetowym nie może domagać się realizacji usług dodatkowych związanych z doręczeniem przesyłki, takich jak telefoniczne awizowanie dostawy, wniesienie towarów o wadze przekraczającej 31,5 kg, dostawy w określonym przedziale godzinowym. W przypadku potwierdzenia przez Sklep internetowy dostępności powyższych usług oraz opłacenia ich przez Klienta, zostaną one uwzględnione podczas realizacji zamówienia.

12. Konsument proszony jest podczas odbioru o sprawdzenie stanu przesyłki zawierającej zamówiony towar. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia towaru Konsument proszony jest o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, w tym zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisanie go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W przypadku, o którym mowa powyżej, Konsument niezwłocznie informuje Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową lub telefonicznie.

13. Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany do zbadania stanu przesyłki i zamówionego  towaru w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej. Jeśli przesyłka lub zamówiony towar nosi  ślady uszkodzenia, Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do  spisania w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej protokółu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany poinformować Sklep internetowy o zaistniałym fakcie drogą e-mailową w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia szkody i spisania protokołu określającego stan przesyłki oraz towaru, a także do przesłania skanu lub zdjęcia protokołu, o którym mowa powyżej, na adres e-mail: sklep@gastroprofit.pl. W sytuacji gdy Klient niebędący Konsumentem odbierze przesyłkę i nie sprawdzi stanu zamówionego towaru, o czym mowa powyżej, wówczas na Klienta niebędącego Konsumentem przechodzi ryzyko związane z ewentualnymi uszkodzeniami, które nie zostały stwierdzone w momencie dokonywania odbioru w obecności kuriera oraz wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem.

14. W przypadku, gdy uszkodzenie zamówionego towaru lub przesyłki nie zostało wykryte niezwłocznie w obecności kuriera lub pracownika firmy przewozowej, Klient niebędący Konsumentem jest bezwzględnie zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania przesyłki do spisania protokołu szkody określającego stan przesyłki lub towaru (ze szczególnym uwzględnieniem ilości i rodzaju zabezpieczeń, a także naklejek ostrzegawczych na przesyłce oraz okoliczności powstania szkody) i podpisania go jednocześnie przez pracownika firmy kurierskiej lub przewozowej i odbiorcę przesyłki. W sytuacji gdy spisanie protokołu szkody z pracownikiem firmy kurierskiej lub przewozowej nie jest możliwe podczas odbioru, należy niezwłocznie zgłosić fakt uszkodzenia przesyłki kurierowi (np. sms) lub firmie kurierskiej (e-mail) oraz zgłosić szkodę poprzez formularz dostępny na stronie przewoźnika. Klient niebędący Konsumentem zgłasza udokumentowaną szkodę właściwej firmie kurierskiej lub przewozowej. Klient niebędący Konsumentem dochodzi wszelkich  roszczeń od firmy przewozowej lub kurierskiej, w przypadku gdy nie zbadał stanu przesyłki i zamówionego towaru w chwili dostarczenia go przez kuriera lub firmę przewozową.

§4
PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub importera (gwaranta), adres gwaranta jest wskazany w oświadczeniu gwarancyjnym (np. w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do towaru). Podstawą do wykonywania przez Klienta uprawnień z tytułu gwarancji jest numer dokumentu zakupu (faktura VAT lub paragon) wystawionego przez Sprzedawcę. Towary oferowane w ramach prowadzonej przez Sklep internetowy sprzedaży wysyłkowej są objęte 12-miesięcznym okresem ochrony gwarancyjnej. Warunkiem udzielenia gwarancji na zmywarki, piece konwekcyjno-parowe, urządzenia gazowe i elektryczne zasilane z gniazdka 400V jest ich podłączenie przez autoryzowany serwis. Lista autoryzowanych serwisantów dostępna jest na życzenie u Sprzedawcy.

2. Gwarancją nie są objęte elementy eksploatacyjne, w szczególności takie jak uszczelki, żarówki oraz wszelkie inne elementy ulegające naturalnemu zużyciu, w tym także części zamienne elektryczne i gazowe, a także sprzedawane w Sklepie internetowym oddzielnie części zamienne gazowe i elektryczne oraz podzespoły do towarów. Gwarancją nie są objęte wady powstałe w wyniku normalnego zużycia towaru oraz używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi sporządzoną przez producenta lub importera.

3. Sprzedawca w terminie 30 dni, od daty otrzymania reklamacji z tytułu gwarancji złożonej przez Klienta w prawidłowej postaci, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

4. W ramach gwarancji, o której mowa powyżej, w zależności od towaru gwarant zapewnia naprawę we własnym serwisie lub części zamienne do reklamowanych towarów. W takiej sytuacji Klient ponosi koszt i ryzyko odesłania wadliwych części do wskazanego przez Sprzedawcę serwisu w terminie do 7 dni od otrzymania części zamiennych. W przypadku nieodesłania wadliwych części we wskazanym terminie, Sprzedawca obciąży Klienta kosztami części zamiennych oraz transportu.

5. W związku z pkt. 4 Klient korzystający z gwarancji, może zwrócić się do Sprzedawcy o wskazanie autoryzowanego serwisu uprawnionego do wymiany wadliwych części, przy czym Klient ponosi koszty dojazdu serwisanta i świadczonej usługi serwisowej.

6. Uprawnienia do korzystania z gwarancji, o której mowa w pkt. 1-5 przysługują wyłącznie Klientowi niebędącemu Konsumentem i dokonującemu zakupu towaru bezpośrednio związanego z profesjonalnie wykonywaną działalnością. Od chwili zgłoszenia reklamacji, Klient o którym mowa powyżej, nie może używać towaru bez zgody Sprzedawcy pod rygorem utraty w sposób natychmiastowy i nieodwołalny uprawnień z tytułu ochrony gwarancyjnej. Konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu braku zgodności towaru z umową (art. 43a i następne Ustawy o prawach konsumenta).

7. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania towaru zgodnego z umową. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru. Sprzedawca, w przypadku Konsumenta i Klienta, o którym mowa w pkt. 9 poniżej, ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

8. Reklamację z tytułu braku zgodności towaru z umową Klient będący Konsumentem oraz Klient wskazany w pkt. 9 poniżej, może złożyć za pomocą formularza dostępnego pod adresem https://gastroprofit.pl/upload/gastroprofit/Do-pobrania/Formularz-reklamacyjny/Formularz_reklamacyjny.doc lub w formie elektronicznej na adres sklep@gastroprofit.pl lub w formie pisemnej na adres: GASTROPROFIT, ul. Wincentego Danka 8/LU14, 31-229 Kraków. Do zgłoszenia reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową powinien zostać dołączony dowód zakupu.

9. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zawierających ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej wskazanej w CEIDG, w zakresie braku zgodności towaru z umową stosuje się przepisy zawarte w rozdziale 5a i 5b. Ustawy o prawach konsumenta. Zasady składania reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową w tym przypadku wskazane są w pkt. 8 powyżej oraz w pkt. 11-15.

10. W przypadku umów zawieranych z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem i niebędącym Klientem, o którym mowa w pkt. 9, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. Klient, o którym mowa powyżej, ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa i jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji  wyłącznie za pomocą formularza: https://gastroprofit.pl/upload/gastroprofit/Do-pobrania/Formularz-reklamacyjny/Formularz_reklamacyjny.doc lub w formie elektronicznej na adres sklep@gastroprofit.pl .

11. Na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

13. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta towar na swój koszt.

14. Sprzedawca w ciągu 14 dni, od daty otrzymania reklamacji z tytułu braku zgodności towaru z umową w prawidłowej postaci, ustosunkuje się do niej i poinformuje Konsumenta o dalszym postępowaniu.

15. W zakresie braku zgodności towaru z umową Konsument może skorzystać z obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy na zasadach i warunkach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta w art.43e. W przypadku skorzystania z prawa obniżenia ceny Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. W razie odstąpienia od umowy, w ramach uprawnień reklamacyjnych z tytułu braku zgodności towaru z umową, Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

16. Od chwili zgłoszenia reklamacji Konsument oraz Klient, o którym mowa w pkt. 9, nie może używać towaru bez zgody Sprzedawcy.
§5
PRAWO WYDŁUŻONEGO ZWROTU

1. Konsumentowi przysługuje prawo wydłużonego zwrotu zakupionego towaru w terminie 30 dni od daty jego otrzymania na warunkach wskazanych w pkt. 2 poniżej. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób ustawowego prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, o których mowa w §6.

2. Do skorzystania przez Konsumenta z prawa do wydłużonego zwrotu jest wymagane każdorazowo uzyskanie zgody Sprzedawcy. Do dotrzymania ww. terminu zwrotu towaru wystarczy wysłanie przez Konsumenta na własny koszt i ryzyko, nieużywanego i nienaruszonego towaru. Dodatkowo, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym/zaplombowanym opakowaniu, Konsument nie będzie mógł skorzystać z dobrowolnego prawa zwrotu, o którym mowa w niniejszym pkt. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia Konsumenta od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem wskazane w §6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z wydłużonego prawa zwrotu w terminie powyżej 14 dnia od otrzymania towaru przez Konsumenta, Sprzedawca pomniejszy zawracaną kwotę o 20 % wartości zamówienia tytułem opłaty logistycznej.

3. Prawo wydłużonego zwrotu konsumenckiego nie przysługuje także w przypadku, wskazanym w §6 pkt. 2 lit. a-n.

§6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Klient, będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.

Pouczenie dotyczące odstąpienia od umowy, dostępne tutaj: https://gastroprofit.pl/upload/gastroprofit/Regulamin/Pouczenie.pdf

Protokół odstąpienia od umowy, dostępny tutaj: https://gastroprofit.pl/upload/gastroprofit/Regulamin/Formularz-odstapienia.pdf

2. Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

a. gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. gdy przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. gdy przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. gdy przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. gdy Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

i. gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. świadczenia usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. dostarczania treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie;

n) świadczenia usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

3. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Ww. postępowanie z towarem oraz zarząd nim przez Konsumenta nie powinno przekraczać zasad jakie analogicznie i zwyczajowo obowiązują w postępowaniu i zarządzie towarem dokonywanym przez Konsumenta w sklepie stacjonarnym.

4. Zwrot należności za towar i kosztu dostarczenia przedmiotu do Konsumenta zostanie dokonany przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę zwrotu towaru. Jeżeli  Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla danego towaru, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Konsumenta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

6. Koszt odesłania towaru do Sklepu internetowego ponosi Konsument, chyba że zostało to uzgodnione inaczej ze Sprzedawcą.

7. Postanowienia dotyczące Konsumenta zawarte w § 6 pkt. 1-9 stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o CEIDG.

8. W przypadku nieodebrania towaru Klient będący Konsumentem ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy oraz jest zobowiązany do dokonania względem Sprzedawcy kompensaty zgodnie z art. 498 § 1 Kodeksu Cywilnego, jednakże do wartości najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oraz pokrycia kosztu magazynowania towaru według cennika wskazanego na stronie Sklepu https://gastroprofit.pl/news/n/169/Serwis-i-uslugi do czasu jego odebrania i opłacenia należnej opłaty za towar. W razie nieodebrania przez Konsumenta towaru przechowywanego w magazynie, pierwsze wezwanie do zapłaty kosztów, o których mowa powyżej, zostanie wysłane po upływie 14 dni magazynowania towaru. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku nieodebrania bądź odmowy odebrania przez Konsumenta przesyłki wysłanej za pobraniem.

9. W przypadku nieodebrania bądź odmowy odebrania przez Konsumenta towaru wysłanego za pobraniem, Konsument ponosi całkowity koszt wysłania towaru do niego oraz jego odesłania do Sprzedawcy. Dodatkowo w sytuacji, gdy przesyłka za pobraniem będzie magazynowana, Konsument zobowiązany jest także do pokrycia kosztu magazynowania towaru zgodnie z cennikiem wskazanym na stronie Sklepu https://gastroprofit.pl/news/n/169/Serwis-i-uslugi.

10. Klient niebędący Konsumentem nie może anulować złożonego zamówienia, a także dokonać odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży. Powyższe nie dotyczy przesłanek odwołania oferty między przedsiębiorcami wskazanych w art. 66 (2) § 1 Kodeksu Cywilnego.

11. W przypadku nieodebrania zamówionego towaru bądź też odmowy jego odebrania przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, Klient zobowiązuje się do pokrycia kary umownej w wysokości 10% wartości towaru, nie mniej niż 61,5 zł (słownie: „sześćdziesiąt jeden zł 50/100”) oraz kosztów przesyłki poniesionych przez Sprzedawcę, a także kosztów magazynowania towaru do czasu jego odbioru według cennika dostępnego na stronie Sklepu internetowego: (http://gastroprofit.pl/news/n/169/Serwis-i-uslugi ) i uiszczenia należnej opłaty za towar i jego ponowną wysyłkę.

12. Z zastrzeżeniem pkt. 10 i 11, zwrot pełnowartościowego towaru przez Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, jest możliwy wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Sprzedawcy i  na warunkach indywidualnie przez niego określonych, w terminie 3 dni od daty wysyłki towaru. W takim przypadku Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do pokrycia opłaty logistycznej w wysokości 20% ceny brutto zwracanego towaru z dnia sprzedaży oraz kosztu dostarczenia towaru, o którym mowa powyżej i odesłania na własny koszt i ryzyko na adres wskazany przez Sprzedawcę. Zwrot pieniędzy za towar, pomniejszony o opłatę logistyczną i koszt dostarczenia towaru odbywa się na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

13. Postanowienia zawarte w § 6 pkt. 10-12 stosuje się wyłącznie w przypadku Klienta niebędącego Konsumentem i dokonującego zakupu towaru bezpośrednio związanego z profesjonalnie wykonywaną działalnością.

§7
DANE OSOBOWE

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usługi i realizacji umowy. Składając zamówienie w Sklepie internetowym, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu internetowego oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta (imię, nazwisko/ nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, adres mailowy) jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca - właściciel Sklepu internetowego (dane kontaktowe: Bartłomiej Trenda, e-mail sklep@gastroprofit.pl tel. 12 307 06 04), który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”). 

3. Dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt. 1, będą przechowywane przez administratora danych osobowych, wskazanego w pkt. 2, przez okres 5 lat licząc od dnia zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

4. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim lub podmiotom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy i usług świadczonych w związku z nią na podstawie Regulaminu, w szczególności: dostawcom, importerom i producentom towarów sprzedawanych w Sklepie internetowym, właścicielom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki a także ich pracownikom w celu dostarczenia przesyłki, przedsiębiorcom prowadzącym serwisy obsługujące płatności internetowe, w celu dokonania autoryzacji płatności, serwisantom, administratorom systemu księgowego, administratorom systemu komputerowego, adwokatom oraz radcom prawnym obsługującym i reprezentującym Sprzedawcę.

5. Przed skorzystaniem z usług serwisów płatności elektronicznych zaleca się uprzednie zapoznanie się z regulaminami korzystania z usług tych serwisów.

6. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej. Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Klientach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedawcy takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także RODO.

7. Sprzedawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Klientów. Sprzedawca zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

8. Sprzedawca zapewnia Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, w szczególności Klientowi przysługuje prawo do żądania od administratora, o którym mowa w pkt. 2, dostępu do powierzonych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także uprawnienie do przenoszenia powierzonych danych osobowych i prawo żądania dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

9. Skorzystanie z prawa żądania dostępu do danych, domaganie się ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz skorzystanie z uprawnienia do przenoszenia danych osobowych i prawa żądania dostarczenia kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedawcy pocztą elektroniczną na adres sklep@gastroprofit.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Klienta. Sprzedawca odpowie na żądanie Klienta w formie e-mail niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty otrzymania ww. żądania.

10. Klientowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

11. Administrator jest zobowiązany do zgłoszenia przypadków naruszenia ochrony danych osobowych do PUODO nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. W przypadku jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy.

13. Wraz z usunięciem konta Klienta Sprzedawca usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§8
PODATKOWA DOKUMENTACJA ZAKUPÓW - FAKTURA ELEKTRONICZNA

1. Na wszystkie zamówione towary w Sklepie internetowym wystawiane są paragony fiskalne lub faktury VAT. Stosownie do treści przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. nr 54 poz. 535 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. 2013 r. poz. 1485 ze zm.), podpis Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem - jako nabywcy towaru- nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT. W tej sytuacji Klient niebędący Konsumentem otrzymuje wyłącznie oryginał faktury. Należy przy tym mieć na uwadze, że w przypadku, gdy Klient składa zamówienie lub dokonuje zakupu przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy firmy, nr NIP itp.) dotyczących prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, domniemywać się będzie, iż zakup jest dokonywany w związku z taką działalnością i faktura wystawiona będzie na dane Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.

2. Klient niebędący Konsumentem akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w formularzu kontaktowym, o którym mowa w § 3 pkt. 5.

3. Faktura do paragonu dla Klienta niebędącego Konsumentem może zostać wystawiona wyłącznie wtedy, gdy na paragonie znajduje się numer identyfikujący nabywcę NIP. Brak numeru NIP na paragonie uniemożliwi wystawienie faktury VAT dla Klienta niebędącego Konsumentem. Sprzedawca zastrzega, że ze względów technicznych nie ma możliwości wystawienia paragonu z numerem NIP, dlatego aby uzyskać fakturę VAT z numerem NIP Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest do podania kompletnych danych wraz z numerem NIP podczas składania zamówienia.

4. Za moment otrzymania faktury w formie elektronicznej przez Klienta niebędącego Konsumentem uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną poprzez kontakt z biurem obsługi Sklepu internetowego.

§9
OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
2.Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
3.Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
4.Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.
5.Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.,
6.Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
7.Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
8. Sprzedawca nie weryfikuje treści wystawionych opinii. Za treść i charakter opinii wyłączną odpowiedzialność ponosi Kupujący.

§10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się w pierwszej kolejności do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w pkt. 2 wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Konsumenta będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument w celu pozasądowego rozwiązania sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z Platformy ODR  dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage 

4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy w przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

5. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca powiadomi zarejestrowanych Klientów poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku do odwołania.